Statut

STATUT FUNDACJI ROZWOJU I PROMOCJI PSYCHOTERAPII

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii, zwana w dalszej części statutu Fundacją została ustanowiona przez Piotra Konczelskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym o numerze Rep. A 6323/2013, sporządzonym przed notariuszem Agnieszką Dyszlewską – Tarnawską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ul. Pawła Stalmacha 17 na czas nieokreślony i działa na podstawie przepisów obowiązującej ustawy o fundacjach oraz niniejszego Statutu.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd Fundacji.
3. Symbol i nazwa Fundacji podlega ochronie prawnej.
§ 3

Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.

§ 4

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Zabrze.
3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne.
4. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Do nadrzędnych celów Fundacji zalicza się:

1) zwiększanie dostępności do szeroko rozumianej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla różnych grup społecznych, zarówno dla dorosłych jak i dzieci;
2) zwiększanie oferty pomocowej na rynku poprzez wprowadzanie nowych form pomocy w zależności od potrzeb podopiecznych Fundacji lub podopiecznych partnerów Fundacji
3) zmienianie stereotypów dotyczących pomocy psychologicznej panujących w społeczeństwie, a wpływających ograniczająco na gotowość do skorzystania z takiej pomocy.
§ 7

Na poszczególne cele Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii w szczególności składają się działania określone w § 8.

§ 8

1. Działania pomocowe:

1) współpraca z innymi organizacjami pomocowymi, które nie zapewniają pomocy psychologiczno-terapeutycznej swoim podopiecznym (fundacje, stowarzyszenia, placówki medyczne i inne), na zasadzie prowadzenia konsultacji psychologicznych, grup wsparcia, psychoterapii grupowej;
2) prowadzenie działań z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej:
a) dla osób, których z powodów ekonomicznych, zdrowotnych, fizycznych, z racji wieku, miejsca zamieszkania, pochodzenia itp. nie stać na zapewnienie powyższej pomocy,
b) dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
c) dla osób, którym dotychczas nie zaoferowano pomocy;
3)wprowadzanie opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla pacjentów lub ich opiekunów w szpitalach – w pierwszej kolejności w oddziałach dziecięcych i ginekologiczno-położniczych; 4)wprowadzanie i promowanie innowacyjnych form psychoterapii; 5)ochrona i promocja zdrowia; 6)pomoc społeczna.

2. Działania edukacyjne:

1) praca nad zmianą stereotypów dotyczących pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, psychiatrycznej oraz grup wsparcia;
2) działania edukacyjne zmierzające do rozróżniania pomocy: psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej;
3) organizowanie kampanii społecznych promujących szeroko rozumiane formy pomocy (psychologicznej, psychoterapeutycznej, psychiatrycznej oraz grup wsparcia).
3. Działania promocyjne:

>

1) promowanie indywidualnych form pomocy takich jak: interwencja kryzysowa, konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna;
2) promowanie grupowych form pomocy takich jak: grupy wsparcia i psychoterapia grupowa;
3) promowanie nowych form pomocy terapeutycznej, między innymi przez Internet;
4) promowanie i wspieranie pracy zespołowej wśród grup zawodowych oferujących pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, ruchomości i nieruchomości, prawa majątkowe oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działalności.
3. Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym swym majątkiem.
§ 10

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności:

1) z darowizn, spadków, subwencji, zapisów otrzymanych od osób fizycznych i prawnych z kraju i zagranicy;
2) z przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i innych podmiotów, w tym z subwencji osób prawnych;
3) ze zbiórek publicznych, aukcji lub innych imprez publicznych;
4) z dochodów z majątku Fundacji, w tym z kapitału, ruchomości i nieruchomości;
5) z dochodów z przysługujących Fundacji praw majątkowych;
6) z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej;
7) z grantów Unii Europejskiej i innych ośrodków rządowych i pozarządowych;
8) z odsetek bankowych.
2. Cały dochód może być użyty wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 11

W celu zachowania przejrzystości działania Fundacji zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatora, Sponsorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi Fundator, członkowie organów lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywania majątku na rzecz Fundatora i Sponsorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku na rzecz Fundatora i Sponsorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator i Sponsorzy, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, lub po cenach wyższych niż rynkowe.
ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

§ 12

Organami Fundacji są Rada Fundacji (dalej Rada) oraz Zarząd Fundacji (dalej Zarząd)

§ 13

1. Rada stanowi kolegialny organ kontroli, odrębny od Zarządu i niepodlegający mu w zakresie kontroli.
2. Pierwszy skład członków Rady w liczbie od 3 do 5 osób, powołuje Fundator. W przypadku śmierci Fundatora przed powołaniem pierwszego składu Rady, powołają go członkowie Zarządu.
3. Członków Rady, za zgodą Fundatora, powołuje i odwołuje Rada większością głosów przy obecności wszystkich członków.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
5. Członkostwo w Radzie ustaje także w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub w chwili śmierci członka Rady.
6. Rada ze swojego grona wybiera Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może wskazać innego członka Rady, który go zastępuje, poprzez pisemne upoważnienie.
7. Członkowie Rady mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż wskazana w art. 20 ust. 1 pkt.4 ppkt c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity z późn. zm.). Wysokość wynagrodzenia określa Fundator.
8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy w Fundacji.
9. Członkowie Rady nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu, ani nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
§ 14

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;
2) opiniowanie programów i planów działalności Fundacji;
3) za zgodą Fundatora, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
4) ustalanie warunków zatrudnienia członków Zarządu Fundacji oraz zawieranie umów w tym zakresie;
5) uchwalanie programów działania Fundacji;
6) zatwierdzanie projektów zmian w statucie Fundacji;
7) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji;
8) przyjmowanie oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji, sprawozdań z działalności Fundacji oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji.
§ 15

1. Do momentu powołania Rady zadania Rady określone w § 14 pełni Fundator.
2. W sytuacji śmierci Fundatora wszelkie decyzje dotyczące składu Rady i Zarządu podejmuje Rada.
§ 16

1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wiosek Fundatora lub członka Zarządu.
3. Członkowie Rady powiadamiani są o posiedzeniu z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem posiedzenia.
4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających większością głosów jej członków obecnych na posiedzeniu w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady. W przypadku równiej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
5. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący i protokolant.
§ 17

1. Zarząd składa się z 3 członków Zarządu, w tym z Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę za zgodą Fundatora.
2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
3. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
4. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im.
5. Decyzje są podejmowane przez Zarząd w formie uchwał, większością głosów. W przypadku równej liczby głosów na posiedzeniu Zarządu, głos Prezesa Zarządu jest głosem decydującym.
6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu łącznie.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku odwołania, śmierci lub rezygnacji członka Zarządu.
8. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
§ 18

1. Zarząd kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Fundacji, które nie należą do kompetencji Rady i Fundatora, a w szczególności:
1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
2) uchwalanie regulaminów oraz procedur wewnętrznych;
3) zarządzanie majątkiem Fundacji;
4) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków przeznaczanych na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
6) występowanie z wnioskiem i wyrażenie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji;
7) tworzenie i likwidowanie przedstawicielstw, oddziałów, biur, zakładów, agencji i innych jednostek i placówek Fundacji. Zarząd określa ich zasięg terytorialny, przedmiot działalności, ich organy oraz kompetencje;
3.Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.4.Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie finansowe Fundacji oraz sprawozdanie z działalności Fundacji.

ROZDZIAŁ V

ZASADY PROWADZENIA PRZEZ FUNDACJĘ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ, ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ ORAZ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ.

§ 19

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w następującym zakresie:

1) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
2) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
3) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
4) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
5) 58.11.Z Wydawanie książek;
6) 58.13.Z Wydawanie gazet;
7) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
8) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
9) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
10) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
11) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
12) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
13) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
14) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
15) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
16) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
17) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
18) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
19) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
20) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
21) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
22) 84.30.Z Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne;
23) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
24) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
25) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
26) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
27) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
§ 20

Z majątku i dochodów Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczone mogą być przez Zarząd środki pochodzące z:

1) funduszu założycielskiego;
2) odsetek bankowych;
3) subwencji, darowizn, spadków i zapisów, jeżeli darczyńca lub spadkodawca nie postanowił inaczej;
4) dochodów z działalności gospodarczej do wysokości określonej przez Zarząd.
§ 21

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji jej celów statutowych.
2. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizacje celów statutowych Fundacji.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami dla nieuspołecznionych podmiotów gospodarczych będących osobami prawnymi.
ROZDZIAŁ VI

ŁĄCZENIE FUNDACJI – ZMIANA CELU I STATUTU FUNDACJI

§ 22

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzje podejmuje Zarząd, pod warunkiem jednomyślnego przyjęcia uchwały dodatkowo zatwierdzonej przez Radę.
ROZDZIAŁ VII

ZMIANA CELU I STATUTU FUNDACJI

§ 23

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada za zgodą Zarządu.
2. 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
ROZDZIAŁ VIII

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 24

1. Fundacja może być zlikwidowana w przypadku zrealizowania jej celów statutowych, wyczerpania środków pieniężnych i majątku Fundacji lub w innych przypadkach uniemożliwiających prowadzenie działalności statutowej.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują na wspólnym posiedzeniu Rada i Zarząd, co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków obu organów.
3. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Radę.
4. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
5. Środki finansowe i majątek powstały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

Zarząd może przyznawać nagrody oraz wyróżnienia honorowe osobom fizycznym, prawnym, instytucjom i organizacjom społecznym zasłużonym dla celów statutowych Fundacji lub dla samej Fundacji.

§ 26

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania go przez właściwy Sąd Rejonowy.


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2023 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: dotCMS.pl