Mobbing w pracy w aspekcie prawno - psychologicznym

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze zjawiskiem mobbingu, jego przyczynami, przebiegiem i skutkami, oraz uświadomienie konsekwencji jego wystąpienia w zespole. Uczestnicy szkolenia nauczą się rozpoznawać symptomy zagrożenia mobbingiem i odróżniać go od zachowań, które nie spełniają definicji mobbingu ( np. konflikt w pracy).

MOBBING W PRACY W ASPEKCIE PRAWNO - PSYCHOLOGICZNYM. DIAGNOZA I PRZECIWDZIAŁANIE.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe "OSA".
Punkt Konsultacyjny w Poznaniu.

Trenerzy: Anna Okonkowska, Łukasz Chwalisz


11.06.2018 godz. 9.00-15.00
Koszt 300 zł/os
Zgłoszenia: info@fripp.org.pl

Przy zgłoszeniu prosimy o podaniu kontaktowego numeru telefonu

Szkolenie, które proponujemy ma na celu wykrywania przejawów mobbingu oraz utworzenie systemu działań przeciw patologii zarządzania w firmie, opartych o rzetelne zasady. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać przejawy mobbingu, skutecznie komunikować oraz udzielać asertywnej informacji zwrotnej.

Kluczowym elementem szkolenia jest wypracowanie rozwiązań sytuacji problemowych oraz stworzenie planu działań antymobbingowych do wdrożenia po warsztacie, podczas pracy w organizacji, które przyczynią się do poprawy wizerunku firmy w oczach pracowników, jak i otoczenia.

Korzyści ze szkolenia.

- Budowanie zdrowych relacji i zasad funkcjonowania firmy.
- Umiejętności rozpoznawania symptomów zagrożenia mobbingiem i dyskryminacją, oraz odróżnienie ich od innych zachowań przełożonych i współpracowników.
- Wzrost skuteczności komunikacji w tym komunikacji w konflikcie i sytuacji zagrożenia mobbingiem.
- Podniesienie efektywności we wdrażaniu działań antymobbingowych.
- Wypracowanie rozwiązań dla aktualnych sytuacji problemowych.
- Efektywna implementacja wypracowanych rozwiązań.

Adresaci szkolenia.

- Dla kadry zarządzającej instytucją, osób przełożonych (kierownicy, zwierzchnicy), zobligowani do wykrywania i monitorowania pierwszych symptomów mobbingu.
- Dla pracowników firmy, w celu edukacji w tym zakresie, pomocy i rozwiązywania konfliktów wewnątrz organizacyjnych.
- Dla wszystkich pracowników firmy (w tym związków zawodowych), dla których ważnym elementem ich pracy jest komunikacja ze współpracownikami, instytucjami zewnętrznymi czy podmiotami współpracującymi z organizacją.
- Dla osób zainteresowanych problematyką przeciwdziałania mobbingowi w pracy


Metody i czas trwania.
1 dzień szkoleniowy = 6 godzin zegarowych z uwzględnieniem dwóch 15 minutowych przerw.
Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów z udziałem słuchaczy i z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

W trakcie szkolenia przewidziane są konsultacje, doradztwo, odpowiedzi na bieżące pytania i wątpliwości, symulacje, case study, gry. Do części warsztatowej zastosowane zostanie studium przypadku, liczne przykłady z życia innych organizacji, w których pojawiały się zjawiska będące przedmiotem szkolenia. Część prawna ponadto poparta zostanie bogatym orzecznictwem SN analizą dokumentacji.

Każdy słuchacz otrzyma pakiet autorskich materiałów przygotowanych przez trenerów prowadzących. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów oraz zaświadczenia.

Zapewniamy warsztatową formę szkolenia przy aktywnym udziale słuchaczy, opierając się na:

- Doświadczeniu - działamy, eksperymentujemy, próbujemy (np. studium przypadku z prezentacją konkretnych i dopuszczalnych rozwiązań prawnych).
- Wiedzy – przekazanie ogólnych wiadomości i zasad (wiedza teoretyczna podczas mini wykładu, prezentacje trenerskie).
- Refleksji – wymieniamy przemyślenia i informacje zwrotne (np. burza mózgów, dyskusja moderowana).
- Planowaniu – odnosimy się do realiów zawodowych i specyfiki pracy (zadania wdrożeniowe, praca z dokumentami przygotowanymi przez trenerów i tymi przyniesionymi przez uczestników szkolenia).

Ramowy program szkolenia.

1 Prawne aspekty mobbingu.

2 Zjawisko mobbingu – charakterystyka.
- definicja, kryteria i płaszczyzny mobbingu.

3 Mobbing w Kodeksie pracy a inne źródła prawa.

4 Mobbing a dyskryminacja, molestowanie i molestowanie seksualne – podobieństwa i różnice.
- uregulowania prawne dotyczące dyskryminacji,
- zasada równego traktowania w pracy,
- ciężar dowodu,
- molestowanie seksualne jako szczególna forma dyskryminacji,
odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia zasady równego traktowania

5 Zapobieganie mobbingowi jako obowiązek pracodawcy. Odpowiedzialność prawna z tytułu wystąpienia mobbingu.

- odpowiedzialność na zasadzie prawa pracy:
- odpowiedzialność pracodawcy za dopuszczenie wystąpienia mobbingu
- odpowiedzialność sprawcy mobbingu
- typy roszczeń przysługujących pokrzywdzonemu
- odpowiedzialność cywilna:
- pojęcie szkody i krzywdy
- dobra osobiste człowieka i ich naruszenie.
- odpowiedzialność karna i wykroczeniowa związana ze stosowaniem mobbingu:
- przestępstwo naruszania praw pracowniczych
- nadużycie stanowiska lub pełnionej funkcji
- wykroczenia przeciwko prawu pracy

6 Sposoby na załatwienie spraw o mobbing.

- postępowanie polubowne – mediacje
- komisja antymobbingowa
- zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy
- postępowanie przed sądem pracy – jak przygotować się do rozprawy (monitorowanie zjawiska mobbingu, dokumentacja dowodowa, przygotowanie do obrony praw osoby mobbingowanej)

7 Psychologiczne aspekty mobbingu.

Zjawisko psychostresu w pracy.

- stres i jego rodzaje
- wypalenie zawodowe – główne czynniki i charakterystyka
- skutki psychologiczne i zdrowotne stresu w pracy
- sposoby przeciwdziałania

Konflikt w pracy.

- konflikt i jego źródła
- model incydentu konfliktowego
- diagnozowa obszarów sytuacji konfliktowej
-style reagowania na konflikt

Postawa nietolerancyjna.

- uprzedzenia (źródła,rodzaje)
- stereotypy
- formy stereotypizacji
- reakcje na stereotyp
- zmiana stereotypu
- dyskryminacja
- rodzaje dyskryminacji: rasizm, ksenofobia, seksizm, nietolerancja religijna, homofobia itd.

Mobbing.

- mobbing jako zjawisko przemocy w miejscu pracy
-przyczyny mobbingu
-charakterystyka ofiary mobbingu (stereotypowa i niestereotypowa)
-charakterystyka sprawcy mobbingu (typy mobberów, źródła zachowań)
- płaszczyzny sytuacji mobbingowej
- fazy mobbingu
- formy mobbingu (kryterium zachowań mobbingowych wg Heinza Leymanna)
- skutki zdrowotne mobbingu (psychologiczne i somatyczne)

Etyka pracy. Promocja zdrowej kultury organizacyjnej.

- procedury i dokumentacja wewnątrzzakładowa
- praca z dokumentami
- Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (WPA) – omówienie obowiązującej procedury
- ankiety diagnozujące problem mobbingu – przykładowe wzory ankiet
- promocja przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, wprowadzanie polityki równościowej (Karta Różnorodności, Logo HR)
- gromadzenia wiedzy na temat niepożądanych zachowań
- zgłoszenie mobbingu – model postępowania na podstawie doświadczeń Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego
Budowanie właściwych postaw - warsztat
- asertywna komunikacja i właściwa informacja zwrotna.
- rozwiązywanie konfliktów (model „Porozumienie Bez Przemocy”, gra negocjacyjna)

Panel dyskusyjny, odpowiedzi na pytania i wątpliwości uczestników.
Istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do indywidualnych potrzeb Klienta.

Warsztatowa forma spotkania może zmienić tempo a nawet kolejność proponowanych zagadnień w zależności od potrzeb uczestników.

Trenerzy.

ANNA OKONKOWSKA
Konsultantka i trenerka z obszarów HR.

Doradczyni zawodowa i trenerka w obszarze HR. Praktyczka od wielu lat specjalizująca się w tematyce prawa pracy i zasobach ludzkich. Z powodzeniem od ponad 10 lat aktywnie działa na polskim rynku doradczym oraz szkoleniowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach (branże: FMCG, doradztwo, produkcja, usługi oraz administracja państwowa) o znaczącej pozycji na rynku jako trenerka i menadżerka HR. Jest autorką projektów szkoleniowo - doradczych i trenerką skoncentrowaną głównie wokół aktualnej problematyki prawa pracy (w tym usług związanych z wdrażaniem modeli profilaktyki i przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania w zakładzie pracy).

Stworzyła kilkadziesiąt programów szkoleniowych, zrealizowała kilkaset godzin konsultacji, warsztatów, spotkań i konferencji dla pracowników i kadry zarządzającej firm sektora prywatnego i publicznego. Zrealizowała kilkanaście projektów zarówno komercyjnych jak i współfinansowanych ze środków UE, dzięki czemu zdobyła wiedzę i doświadczenie na poziomie eksperckim. Z wykształcenia prawniczka i HR-owiec.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu i studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Członkini Wielkopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK, ekspertka prawa pracy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Współpracuje z poznańskim oddziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego (OSA).

Obecnie jako samodzielna przedsiębiorczyni, prowadząc PASJA Training, wspiera małe i średnie firmy oraz instytucje w zakresie kadr i płac oraz szeroko rozumianego HR. Prowadzi szkolenia i świadczy usługi doradcze z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (m.in. planowanie zatrudnienia i dobór pracowników, ocena i rozwój kompetencji, restrukturyzacja zatrudnienia, procedury HR i organizacja administracyjna działów personalnych, audyty wewnętrzne w działach kadrowo-płacowych, opracowywanie i wdrażanie systemów motywacyjnych, ocen pracowniczych, siatek płac dla organizacji, tworzenie regulaminów i zarządzanie personelem w organizacji).


ŁUKASZ CHWALISZ
Psycholog pracy, psychoterapeuta.


Mgr psychologii pracy - absolwent Wydziału Nauk Społecznych Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizacja: psychologia pracy (2006). Od 10 lat pracuje jako psycholog w instytucjach wsparcia i interwencji kryzysowej dla potrzebujących. Od 2010 roku mediator społeczny. Od 2013 w szkoleniu na psychoterapeutę jungowskiego w Polskim Towarzystwie Psychoanalizy Jungowskiej akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Od 2015 roku w regularnej analizie we Wrocławiu. Od września 2017 roku uzyskał stopień rootera w International Association for Analitycal Psychology.
Działacz społeczny, od wielu lat zajmujący się problematyką dyskryminacji i nietolerancji. Prowadził szkolenia z zakresu przeciwdziałania rasizmowi na stadionach piłkarskich w ramach Stowarzyszenia „Nigdy Więcej” skierowane dla uczniów gimnazjalnych, młodzieży szkolnej i nauczycieli. Organizował eventy antyrasistowskie w ramach programu FARE (Football Against Racism in Europe). Podczas EURO 2012 zajmujący się monitoringiem antyrasistowskim podczas meczów turniejowych w Gdańsku przy współpracy z partnerami z Włoch, Irlandii i Chorwacji.

Od lipca 2011 r. konsultant stowarzyszenia OSA z zakresu psychologii realizujący program indywidualnej pomocy psychologicznej oraz otwartą grupę wsparcia dla osób mobbingowanych, gdzie realizował program psychoterapeutyczny pt. „Pracuję bez lęku” oraz szkoleniowy pt. „Wiem, ufam, pracuję”- w projektach stowarzyszenia dofinansowywanych przez Miasto Gdańsk i Samorząd Województwa Pomorskiego. Od 2014 r. prowadzi grupę wsparcia i konsultacje psychologiczne dla osób mobbingowanych w Poznaniu.

Od 2016 Przedstawiciel Punktu Konsultacyjnego Zarządu Stowarzyszenia OSA w Poznaniu oraz Członek Zarządu OSA. Od września 2015 roku biegły psycholog sądowy w Sądzie Okręgowym w Poznaniu z zakresu psychologia pracy, mobbing. Od 2016 roku prowadzę prywatny gabinet psychoterapeutyczny. Na swoich warsztatach i szkoleniach staram się łączyć swoje doświadczenia, wiedzę zdobytą podczas pracy zawodowej i społecznej oraz poszukiwać nowym możliwości rozwoju.

Prowadzę warsztaty zakresu przemocy w pracy – mobbingu, a także przemocy w rodzinie – profilaktyka dla osób dotkniętych przemocą, jak i grupy superwizyjne dla zespołów interdyscyplinarnych. Skupiam się na aspektach diagnozy zjawiska przemocy, możliwości wsparcia psychicznego i terapeutycznego oraz procesie wychodzenia z sytuacji kryzysowej z uwzględnieniem wejścia na drogę prawną.


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2021 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: dotCMS.pl